www.lessmess.bg      

                Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

                Дата на актуализация: 09.03.2020 г.

I. ПРЕДМЕТ

                Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електонните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.lessmess.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за клиенти физически лица (наеичани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас.

                (2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент-търговец“), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия имат информативен характер, като условията на договорите, сключвани с търговски дружества, се договарят индивидуално между продавача и купувача.

                Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

                Чл. 3 „ЛЕС МЕС“ ЕООД, ЕИК 205134208, със седалище и   адрес на управление:  гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, представлявано от Антоанета Гугуткова  (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“),администрира и управлява сайтаwww.lessmess.bg онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

                Чл. 4 Можете да се свържете с „ЛЕС МЕС“ ЕООД по следния начин:

(1) чрез телефон:  +359898556989

(2) чрез имейл:  toni@lessmess.bg

(3) чрез писмо до адрес: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

III.ДЕФИНИЦИИ

                Чл. 5 (1) „Клиент“ / “Потребител“ – всяко физическо лице,  което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително  като го разглежда и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

                (2) „Клиент – търговец“ – всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително  като го разглежда и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

                (3) „Търговец „/ „Продавач“ е „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                Чл. 6 „Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.

                Чл. 7 „Сайт“  – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес:  www.lessmess.bg.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                Чл. 8 Общите условия на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

                (1) Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

                (2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ЛЕС МЕС“ ЕООД  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

                (3) „ЛЕС МЕС“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

                (4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „ЛЕС МЕС“ ЕООД информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.

                (5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

                Чл. 9 „ЛЕС МЕС“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ЛЕС МЕС“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

                Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „ЛЕС МЕС“ ЕООД предварително се извинява на своите  потребители и клиенти.

                Чл. 11 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

                Чл. 12 В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

                                                                                Извършване на поръчка

                Чл. 13 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга  през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. Няма пречка да извършите поръчка и по телефен, като в твози случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

                (2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

                (3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

                (4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон „Поръчай“.

                (5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура – ако изискате такава.

                (6) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки с намалена стойност поради описан в обявата дефект, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

                Потврържаване на поръчката

                Чл. 14 (1) Сайтътще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка. Това уведомлениесъдържа и информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

                (2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.  

                (3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

                Влизане в сила на договора

                Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

                (2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

                Чл. 16 Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. По желание може да се извърши регистрация от Клиента в Сайта.

                (1) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

                (2) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

                (3) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на посочените  в раздел II от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”.

                Чл. 17 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

                Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

                Чл. 19 В случай на онлайн плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

                Чл. 20 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта,

                Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

                Чл. 22 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

                Чл. 23 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „ЛЕС МЕС“ ЕООД  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

                Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

                Чл. 25 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

• предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна

                Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката – при поръчка на стока, Клиентът има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка на стока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с пощенски оператор, различен от „Български пощи“.            

                (2) Клиентът, заявил от Сайта услуга, се задължава да заплати на Продавача и и съответната сума за услугата, пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено след поръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

                (3) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, ня която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

                (4) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;

                (5) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

                (6) Правото на отказ не се отнася за случаите, посочени в чл. 31, както и когато не е налице някое от условията, посочени в чл. 29 от настоящите Общи условия.

                (7) В 14-дневен срок от получаване на поръчката Клиентът има право и да замени продукт с друг от същия вид в сроковете, предвидени в предходните алинеи и при спазване на условията и процедурата в чл. 27 и следващите от настоящите Общи условия.

                (8) За поръчки на менструални чашки срокът за упражняване на право на отказ или за искане на замяна по ал. 1 е 90 (деветдесет) календарни дни.  В случаите на отказ от поръчка по настоящата разпоредба, Продавачът възстановява на Клиента цената, която последният е заплатил за продукта, с изключение на цената за доставка. В случай че същата е била безплатна, ще удържим 5 лв. за доставка и ще възстановим остатъка от цената.

                Внимание! Ние не предлагаме използвани продукти в случаите на отказ или замяна, а унищожаваме върнатите/заменените такива. Като гаранция за това, моля при връщане на продукт, отрежете същия, преди да го върнете обратно. Когато получавате продукти от нас, уверете се, че същите са с неразпечатана фабрична опаковка.

                Отказ от поръчки на определени продукти в сайта или искане за замяна на такива продукти не се приемат поради хигиенни съображения, в случай че след приемането им продуктите са разпечатани от Вас. Това не важи за менструалните чашки. Други изключения от уважаване на правото на отказ и на искане за рекламация вижте по-долу в настоящите Общи условия.

                                                                Уведомяване за отказа

                Чл. 27 (1) Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг, следва да стане в срока по чл. 26, по някой от посочените начини:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;
  • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
  • чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;
  • чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу;

                (2) Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:

До „ЛЕС МЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, е-mail: toni@lessmess.bg, тел. +359898556989

                `СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

                С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

                Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

                Размер: ……………………………………………………/ако е приложимо/

                Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

                Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

                Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

                гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

                Е-mail и телефон за връзка:………………………..

                Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: ………………………………………………….
 • При банка: ……………………………………………
 • Титуляр:………………………………………………..
 • Друго: …………………………………………………………………

                С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. …./Дата/

                ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

                Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.   

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

До „ЛЕС МЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, е-mail: toni@lessmess.bg, тел. +359898556989

                С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:

                Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

                Размер: ……………………………………………………../ако е приложимо/

                Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

                Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

                Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

                гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

                Е-mail и телефон за връзка:………………………..

                Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:

                Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

                Размер: ……………………………………………………../ако е приложимо/

                При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката  по банков път / по друг начин, със следните данни:

 • IBAN: ………………………………………………….
 • При банка: ……………………………………………
 • Титуляр:………………………………………………..
 • Друго: …………………………………………………………………

                С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

                ……………….……………………………. …./Дата/

                ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

                Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

                                                                                Връщане на стоката

                Чл. 28 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта, както и при искане за замяна, Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадената от „ЛЕС МЕС“ ЕООД фактура и или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката,  на адреса, посочен в чл. 4 от настоящите Общи условия.

                (2) При връщане на продуктът Клиентът трябва да укаже на пощенския оператор, че желае услугата „Преглед на стоката“ от получателя, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането й обратно.

                (3) Връщането на стоката е за сметка на Клиента, в случай че не върне същата посредством „Български пощи“, а предпочете друга куриерска услуга.

                Основателност на отказа/искането за замяна

                Чл. 29 Правото на отказ, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от „ЛЕС МЕС“ ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоарите към него в цялост, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането,  Купувачът осигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид повече от обичайното, зацапани и прочее и не са с отстранени етикети.

                                                                Възстановяване на заплатена сума

                Чл. 30 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

                (2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиента цена за стоката.

                (3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същия, които не се дължат на обикновеното му изпробване. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин, надхвърлящ нормалното при пробването на продукта и отварянето на опаковката.

                (4) Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.

                (5) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

•  Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от Клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

(5) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

                 Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

                Чл. 31  Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

                • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софутера на стоката;

•  при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

•  при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

•  при доставка на стока, която е преработена от Клиента;

                Чл. 32 В случаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката., Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер.

                Извлечение от закона относно правото на отказ вижте ТУК.

                                                VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

                Чл. 33. Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него,  надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на „ЛЕС МЕС“ ЕООД или на трети лица, от които „ЛЕС МЕС“ ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане.

                Чл.34 „ЛЕС МЕС“ ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

                Чл. 35 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на „ЛЕС МЕС“ ЕООД, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

                Чл. 36 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                Чл. 37 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

                Чл. 38 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                (2) Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

                (3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ЛЕС МЕС“ ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

                                                                                IX. РЕКЛАМА

                Чл. 39 В момента, в който Kлиентът/Потребителят си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

                Чл. 40 Отказ от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с „ЛЕС МЕС“ ЕООД по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

                Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

                                                                                X. ПЛАЩАНЕ

                Чл. 42 Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани в брой с наложен платеж,  като в този случай  в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

                (2) В бъдеще Продавачът може да предвиди и следните начини на плащане, като в зависимост от избраното задължението за заплащане настъпва както следва:

 • по банков път – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;
 • с карта/ чрез виртуален ПОС терминал – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена;
 • чрез потребителски кредит (към настоящия момент не е приложимо)– вж. следващия чл. 45 от настоящите Условия;
 • чрез paypal – този метод на плащане изисква предварителна регистрация в системата на PayPal. Ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена,

                Чл. 43 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Сайта на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

                (2) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, „ЛЕС МЕС“ ЕООД или куриерът предоставя единствено фискален бон за извършената продажба при полученото в брой плащане.

                Чл. 44 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

                Чл. 45 (1) Клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока на изплащане и в случай че тази услуга е достъпна на Сайта, следва да кандидатства пред финансова институция  за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.

                (2) Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност за отпускане на кредит;

                (3) Кандидатстването се извършва: само онлайн, чрез сайта и само чрез регистрирания от Клиента на акаунт/профил в Сайта, посредством кликване върху бутона „Купи на кредит“, след което се следва предвидената процедура, достъпна на Сайта. Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия, достъпни на Сайта.

                (4) След успешно кандидатствате Клиентът следва да получи от кредитната инстируция потвърждение с код за валидация, в което същият ще бъде насочен към интернет страницата на съответната кредитна институция, където се прилагат Условията на за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

               (5) Условията, на които Клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

               (6) В случай че Клиентът е одобрен за кредита, Банката изпраща съответното уведомление до Продавача. Доставката на закупени на изплащане, чрез Сайта, стока/и, се извършва само след като Продавачът бъде надлежно уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

                Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

                Чл. 47  Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

                Чл. 48 „ЛЕС МЕС“ ЕООД не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

                Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

                                                                     XI.ДОСТАВКА НА СТОКИ

                                                    Начин на доставка и цена на доставка

                Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

                (2) „ЛЕС МЕС“ ЕООД обикновено изпраща закупена от Вас стока посредством „Български пощи“ или чрез куриерска компания „Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество  да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес.

                (3) Заплащането на цената за доставка обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:

 • при избран „Наложен платеж“ – при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера – пазете тази бележка;
 • чрез банков превод/PayPal – при избор на този начин на плащане;
 • с карта –  при избор на този начин на плащане;

                (4) Сайтът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави,  Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желае конкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                (5) Сайтът има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

                                                                                Цени на доставка

                Цената на доставката зависи от размера на пратката, като същата варира от 3.00 лв. до 15.00 лв. според избрания куриер и адрес на доставка. При завършване на поръчка в сайта ще бъдете информирани за размера на куриерската такса,като имате възможност да изберете и куриерското дружество, което ще я изпълни.

                Посочените срокове и условия за доставка на стоки от www.lessmess.bg важат за територията на Република България. Информация относно доставки извън страната, можете да получите от нашия екип.

                                                                                Срок на доставка

                Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 7 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена. Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в събота, неделя и по време на официални празници.. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                (2) Поръчки на стоки от www.lessmess.bg се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 2-3 работни дни. Срокът на доставката е около 4-5 дни.

                (3) „ЛЕС МЕС“ ЕООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното Ви съгласие.

                (4) „ЛЕС МЕС“ ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от „ЛЕС МЕС“ ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

                (5)  „ЛЕС МЕС“ ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на Продавача.

                                                                Друга важна информация

Цената до офис на Еконт е с около 50 % по-ниска от тази до адрес на клиента.За населени места, в които липсва офис на Еконт се начислява такса гориво и пътни условия. За точно изчисляване на стойността на доставката използвайте Калкулатор за изчисляване на цената на доставка. Доставка до адрес се извършва от куриер от 9.00 до 13.00 часа;

                Куриерът може да Ви начисли допълнителна такса при определени случаи, като например:

 • Доставка за фиксиран час от 10:30 ч. до 17:30 ч. (+/- 30 мин.) се заплаща допълнително + 2.40 лв;
 • Разнос на пратка до адрес в събота се заплаща допълнително + 2.40 лв.
 • Разпореждане за промяна името на получателя, промяна на времето за доставка, промяна на адреса или офиса – заплаща се допълнително, съгласно Тарифа за услуга Разпореждане;
 • SMS известяване за получена пратка се заплаща допълнително + 0.18 лв; чанта;

                При доставка до ЕКОНТОМАТ пратката е БЕЗ възможност за преглед и БЕЗ обявена стойност. Всички евентуални повреди по нея са за сметка на клиента.

                За цените на доставка чрез Спиди можете да използвате Speedy калкулатор за изчисляване на такси.

                Всички наши пратки са с възможност за преглед на съдържанието преди заплащане. Във връзка с това, преглеждайте своите пратки пред куриера. Само по този начин можете де бъдете обезщетени в случай на повреда на пратката.                   

                                                Преглед за дефекти при доставка

                Чл. 52 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същатата.

                (2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми „ЛЕС МЕС“ ЕООД за констатираното.

                (3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от  „ЛЕС МЕС“ ЕООД  доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

                (4) При постъпило уведомяване по предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което  „ЛЕС МЕС“ ЕООД ще Ви информира своевременно.

                                                                Приемане на пратката

                Чл. 53 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката „ЛЕС МЕС“ ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

                (2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.

                Чл. 54 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

                Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

                                                                Неоснователен отказ от поръчката

                Чл. 56 (1) В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  „ЛЕС МЕС“ ЕООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

                (2) „ЛЕС МЕС“ ЕООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.

                (3) В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

                (4) В случаите по чл. 56, ал. 2 Клиентът дължи на Продавача заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката, считано от деня, посочен в уведомлението.

                Чл. 57 „ЛЕС МЕС“ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.                                                        

                                                XII.ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

                Внимание! Рекламация на стоки извън срока на годност (трайност) и или извън срок „Най-добър до“, посочен върху опаковката на продукта, не се приемат.

                                                Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

                Чл. 58 (1) Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласно действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение.

                (2)  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които Продавача не отговаря. За периода след 6-месечния период Продавачът  следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на Продавача. Това се отнася изключително за батериите за телефони. 

                (3) Гаранцията покрива хардуерните компоненти на продукта, както първоначално е доставен и не покрива или частично покрива следните позиции; Софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари (зарядно устройство и кабели), дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти.

                Чл. 59 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

                (1) отклонението/несъответсвието е несъществено;

                (2) Клиентът е имал специални изисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента;

                (3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

                (4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на Стоката,  на продукта;

                (5) Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например момента на поръчката Клиентът е информаран от нас, че стоката е с определни несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;;

                (6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането на стоката (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл. 61, ал. 2, вр. с чл. 52 от настоящите Общи условия;

                (7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;

                (8) Клиентът е бил наясно с несъответствието, като последното е било ясно посочено от Продавача преди сключването на договора.

                                                                                Рекламация

                Чл. 60 (1) Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 61, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристи.

                (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на Продавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

                (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

                (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

                (5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.           

                (6)  Рекламацията се подава до „ЛЕС МЕС“ ЕООД по един от следните начини по избор на Клиента:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;
  • на място в наш обект: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19
  • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
  • чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;

чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До „ЛЕС МЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, е-mail: toni@lessmess.bg, тел. +359898556989

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

                С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

                Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

                Размер: ……………………………………………………./ако е приложимо/

                Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

                Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

                Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

                гр./с……………………………………………/адрес на клиента/

                Е-mail и телефон за връзка:………………………..

                Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/

                Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/

                Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

                /заградете избора/

                1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

                2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

                3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

                4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.

                5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

                6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора

                7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: …………………………………………………………………………………………………………..

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

                Прилагам следните документи:

 1.  Касова бележка или фактура;
 2.  Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3.  Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

      4. Гаранционен сертификат

                С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

 • Общите условия на дружеството;
 • Политиката за сигурност на дружеството;

                ……………….……………………………. …./Дата/

                ………………………………………………………………../Подпис на клиента/

                Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.   

                                                                 Срок за предявяване на рекламация

                Чл. 61 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:

                (1)  до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

                (2) до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката; 

                (3)  до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;

                (4) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

                Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

                Чл. 62 В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на Продавача, Клиентът следва да изпрати стоката до адрес на продавача:гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19. Доставката е за сметка на Продавача, в случай че Клиентът върне продукта чрез „Български пощи“. При избран друг начин (куриер или друго) Продавачът не отговаря за разходите за доставка.

                Чл. 63 Ако „ЛЕС МЕС“ ЕООД е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 58, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описани в чл. 61, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

                                                Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

                Чл. 64 (1) „ЛЕС МЕС“ ЕООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

                (2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.

                Чл. 65 При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по ал. 2. Стоката се привежда в съответсвие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

                (1) ремонт на стоката – Всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални  или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител;

                (2) замяна на стоката с нова от същия вид;

                Чл. 66 (1) Ако някое от  действията, посочени в чл. 65, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката или поради съществен неотстраним дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, Продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.

                (2) Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 61, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
  • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 64, ал. 2 от настоящите Общи условия;

                Чл. 67 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача в срока по чл. 64, ал. 2, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

                (2) Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

                (3) Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвори искането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 61, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

                (4) Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

                                                                Неоснователна рекламация

                Чл. 68. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

                (1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 61, ал. 1 и ал. 2;

                (2) е налице някое от условията в чл. 59;

                (3) за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

                (4) Купувачът не е предоставил документите по чл. 60, ал. 5 и или продуктитът, аксесоари, компоненти към поръчката;

                (5) е ивършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

                (6)  е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на Продавача и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

                (7) са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;;

                (8)е нарушена физическата цялост на продукта и или  на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;;

                (9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятества, за които Продавачът не отговаря – неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

                (10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

                (11) при упражнена рекламация и върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията Продавачът продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индицира неполагане от Клиента на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее) – например върнали сте ни телефон с видими следи от изпускане и счупване на екран, увреждане на сензор, USB или слот за SIM карта;

                (12) върнатия продукт (ако е устройство) е с премахнат или подменен IMEI, подправен софтуер;

                (13) Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – в тези случаи услугата по конфигурация се заплаща;

                (14) Не е налице несъответствие (вж. чл. 59 от Общите условия);

                Чл. 69 (1) При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответсвие с договора.

                (2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

                Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.

                                                XIII.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

                Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента и след извършване на плащането от негова страна.  

                (2) Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

                                XIV. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

                Чл. 71 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Kлиента, в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

                Чл. 72 Всеки Клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като „ЛЕС МЕС“ ЕООД .

• да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

                Чл. 73 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от „ЛЕС МЕС“ ЕООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

                Чл. 74 В случай че „ЛЕС МЕС“ ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

                                                                                XV.ОТГОВОРНОСТ

                Чл. 75  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

                                                                XVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

                Чл. 76 (1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство „ЛЕС МЕС“ ЕООД е Администратор на личните данни.

                (2) „ЛЕС МЕС“ ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва  „ЛЕС МЕС“ ЕООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

                Чл. 77 Чрез попълването на формуляра за поръчка в платформата и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Клиентът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит (включително БНП Париба Лични Финанси и „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД) да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

                Чл. 78 Личните данни на Клиента може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

                                                XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

                Чл. 79 Спорове, възникнали между „ЛЕС МЕС“ ЕООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

                Чл. 80  Клиентите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаванена спорове (ОРС), достъпна наhttp://ec.europa.eu/odr , която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

                                XVIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

                Чл. 81 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

                (1) За Продавача „ЛЕС МЕС“ ЕООД,  ЕИК 205134208, със седалище и   адрес на управление:  гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, представлявано от Антоанета Гугуткова :

                – чрез телефон:  +359898556989;

                – чрез имейл: toni@lessmess.bg;

чрез писмо до адрес: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19

                – чрез формата за контакт в Сайта;

                (2) За Купувача:

                – чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

                – чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията;

чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията като адрес за доставка;

                Чл. 82 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.

                                                XIX.  ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

                Чл. 83 Органите, регулиращи дейността на „ЛЕС МЕС“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите – уебсайт: www.kzp.bg; – тел.за контакт  0700 111 22 – ел. адрес:  info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6   Комисия за защита на личните данни – уебсайт: www.cpdp.bg – тел. за контакт 02/91-53-518 – ел. адрес: kzld@cpdp.bg  – адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
×
×

Cart

ebook-za-damskata-higiena-lessmess.bg

Вече има начин преминеш неусетно през мeнструaлните дни!

Вземи БЕЗПЛАТНА PDF книга:

ЗA ДAМСКAТA ХИГИЕНA

Кaк да се чувстваме чудесно в кожата си през дaмските дни

В НЕЯ ЩЕ НАУЧИШ:

✔️ Кaк да се предпазиш от инфeкции и кожни рaздрaзнeния;

✔️ Кaк да спортуваш свободно и бeзгрижно по време на мeсeчния цикъл;

✔️ Кaквa е aлтернативата на дaмските прeвръзки и тaмпони;

Добави към поръчката

ръчно шита чанта с кауза

Този месец каузата ни е да подпомогнем организирането на тържество  за края на учебната година за  юношите от  дома в с. Ново Село.

Добави към поръчката си ръчно шита от децата чанта за 6,90 лв и стани спонсор на тяхното тържество!

за 6,90 лв

Добави към поръчката

РЪЧНО ШИТА ЧАНТА С КАУЗА

Този месец каузата ни е да подпомогнем организирането на тържество  за края на учебната година за  юношите от  дома в с. Ново Село.

Добави към поръчката си ръчно шита от децата чанта за 6,90 лв и стани спонсор на тяхното тържество!

за 6,90 лв

Добави към поръчката

ръчно шита чанта с кауза

Този месец каузата ни е да подпомогнем организирането на тържество  за края на учебната година за  юношите от  дома в с. Ново Село.

Добави към поръчката си ръчно шита от децата чанта за 6,90 лв и стани спонсор на тяхното тържество!

за 6,90 лв

Добави към поръчката

ръчно шита чанта с кауза

Този месец каузата ни е да подпомогнем организирането на тържество  за края на учебната година за  юношите от  дома в с. Ново Село.

Добави към поръчката си ръчно шита от децата чанта за 6,90 лв и стани спонсор на тяхното тържество!

за 6,90 лв

hot stuff
inside!

are you old enough?

ДОСТАВКА, ПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

Начин на плащане

Плащането се извършва чрез наложен платеж, при доставка. Избраните от вас артикули, заедно с предвидените разходи за транспорт, можете да заплатите с наложен платеж. Заплащането става директно на куриера при получаване на стоките. Услугата е валидна само за територията на Република България.

Условия и начин за доставка

Доставките ни се извършват от куриерска фирма „Еконт Експрес“.

Всички пратки се изпращат с опция преглед преди заплащане на наложения платеж!

Срок на доставка:

Срок на обработка на поръчката: до 2 работни дни;

До населено място, в което има офис на Еконт – до 2 работни дни;

До населено място, в което няма офис на Еконт – до 5 работни дни; 

Цена на доставката: 

– до Офис на Еконт Експрес – безплатно

– до посочен от Вас адрес в населено място, където има офис на Еконт – доплащане 3,00 лева

– до посочен от Вас адрес в населено място, където няма офис на Еконт – доплащане 8,00 лева

Рекламация, замяна и връщане

Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока в следните случаи:

-при разлика в обявената търговска марка

-при дефект на продукта

-при липса на елементи на продукта

При едно от тези условия закупена стока може да бъде заменена или върната в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването й и единствено във вида, в който е била получена:

– без следи от употреба

– в добър търговски вид с оригинален етикет и опаковка;

В случай на рекламация Клиентът има право да:

– замени артикула с нов;

– замени артикула с друг;

– поиска връщане на заплатената сума.

Необходимо е Клиентът да заяви рекламация писмено по e-mail или устно по телефона в срок, не по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента, телефон за връзка.

Връщането на сумата става с пощенски паричен превод, който ние ще изпратим към Вас и който можете да получите в посочен от Вас офис на куриерска фирма „Еконт Експрес“. За да получите сумата единствено трябва да предоставите лична карта в офис на Еконт.

Възстановяване на платени суми

Разходи в случай на рекламация и замяна

При одобрение на рекламация Клиентът НЕ заплаща транспортни разходи за връщане на стоката.

При връщане на продукта, транспортните разходи са за сметка на Клиента.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

          

                Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е свързана с Общите условия, но не е неразделна част от тях, тъй като не регламентира права и задължения, а има цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме, по какъв начин, с каква цел и какви са приложимите мерки за сигурност. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие, клиентите и потребителите ни, имате във връзка с обработването на лични данни от страна на „ЛЕС МЕС“ ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


                Дата на актуализация: 09.03.2020 год.

               

                Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.                                               

                                                АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


                „ЛЕС МЕС“ ЕООД, ЕИК
205134208, със седалище и   адрес на управление:  гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, представлявано от Антоанета Гугуткова (наричано по-долу за краткост „Ние“, „онлайн магазин“, „Сайта“, „администратор“) е администратор на данни, сред които и лични,  по отношение на информацията, събрана или предоставяна при разглеждането на сайта www.lessmess.bg  или при извършването на покупка през същия, както и при разглеждането или закупуването на стока или услуга през фейсбук страницата ни (заедно наричани всички за краткост „Сайт“, „Интернет страница“). Политиката се прилага и в случаите, при които като физически лица (за краткост „Субекти“) доброволно ни предоставяте електронно (чрез електронна поща), по телефон или посредством други начини, в това число на място в наш търговски обект или офис  лични данни. „ЛЕС МЕС“ ЕООД обработва лични дани и от запитвания, отправени от Вас към нас, както и за маркетингови и рекламни цели, профилиране, участие в игри, промоции и томболи, организирани от нас  и за всякакви други незабранени от законодателството цели.  При обработването на лични данни  „ЛЕС МЕС“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти e от първостепенно значение. Ето защо, настоящата Политика се прилага и в този случай.

                                ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Отговорно лице по защита на данните е  Антоанета Гугуткова

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19                        

                Електронен адрес:  toni@lessmess.bg

                Телефон за контакт:  +359898556989

               

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика се прилага за всички наши клиенти –  физически лица, ползващи нашите услуги чрез поръчка от Сайта или проявяващи интерес към същите чрез изпращане на запитвания (наричани по-долу „субекти на данните“, „потребителите“).

Партньори и трети лица, които работят със или за  „ЛЕС МЕС“ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ЛЕС МЕС“ ЕООД, без предварително дружеството да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които  „ЛЕС МЕС“ ЕООД е поело, и което дава право на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на „ЛЕС МЕС“ ЕООД , както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които  „ЛЕС МЕС“ ЕООД има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

За посетителите на Сайта, които не извършват поръчки и не изпращат запитвания, а единствено разглеждат интернет страницата ни, се прилага приетата и публикувана в Сайта Политика за бисквитките.

ДЕФИНИЦИИ

                „Регламент“ – Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, наричан GDPR. Целта на този европейски законодателен акт е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.        

                „Лични данни“– всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

                „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

                „Обработване“ –  всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

                „Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

                „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

                „Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

                „Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

                „Профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

                „Нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

                „Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

                „Трета страна“– всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 

ПРИНЦИПИ

При събиране и обработка на лични данни, ние се водим от следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните до минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; отчетност.


СУБЕКТИ, ЧИИТО ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

                Във връзка със своята дейност  „ЛЕС МЕС“ ЕООД сключва и изпълнява договори за покупко-продажба от разстояния, разглежда кандидатури за работа и предложения, формуляри за упражняване на права на потребители купувачи, както и искания на субекти на данните, отговаря на запитвания, издава и получава фактури, обработва статистически данни, управлява потребителски панел в сайта, извършва рекламна дейност посредством рекламни кампании (промоции, игри и др.). В хода на тези дейности „ЛЕС МЕС“ ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

                (а) физически лица, ползватели на сайта без регистрация, без да оставят каквито и да е данни (в този случай обработваме данни, но не лични) и физически лица, ползватели на сайта без регистрация, които са предоставили ограничен брой лични данни доброволно (непример телефонен номер и или електронен адрес);

                (б) физически лица, ползватели на сайта с регистрация като регистрирани потребители – в тези случаи обработваме данни за потребителя, които същият е въвел при регистрацията – електронен адрес, адрес за доставка, имена, данни за фактуриране, детайли за поръчки, други данни, въведени от потребителя.

                (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция към нас, в това число посредством сайта, телефон, електронна поща или по друг начин;

                (г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, инициативи, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към нас;

                (д) физически лица, с които ние сключваме договори  (граждански, в т.ч. търговски или трудови, най-вече договори от разстояние) електронно (чрез сайта или социалните мрежи, както и посредством електронна кореспонденция) или на място в наш офис или търговски обект;

 

                                ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

                В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да се различава. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук). Ние изискваме единствено такива лични данни, които са ни необходими за предоставяне на дейността/услугата/продукта, изискани от нас. В хода на използване на сайта от физически лица, може да обработим и други данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например неговия IP адрес, данни за активността му в сайта и др. подобни.

                Данни, предоставени при извършване на поръчка

                За да изпълним сключен между Вас и  „ЛЕС МЕС“ ЕООД договор от разстояние (поръчка), изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате  възможностите за сключване на договор за продажба от разстояние, предоставяни чрез Сайта или фейбсук страницата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор. Това са: имена, имейл адрес, адрес за доставка, телефон за контакт, Вашата информация за плащане (например банкова карта), данни за фактуриране, от които и ЕГН, ако желаете фактура на физическо лице.

                 Данни, предоставени при извършване на регистрация в Сайта

                В случай че сте избрали да съхраните информация за Вас в Сайта чрез регистрация на профил в същия, то ние съхраняваме горепосочените данни, както и история на поръчките, направени от всеки регистриран на Сайта акаунт. Изисканите данни съвпадат с тези, изисквани при поръчка. Наред с тях обработвамем и  IP адрес,  данни за активност (час и дата на регистрация, приемане на Политика за сигурност и Общи условия, влизане в акаунт и др.);

                Данни, предоставени при сключване на други договори

                В случаите, при които „ЛЕС МЕС“ ЕООД сключва други договори с физически лица, различни от продажба от разстояние, изискваме три имена, ЕГН, адрес, електронен адрес.

Данни предоставяни от, чрез и на други интернет страници и приложения, наричани трети страни

                В определени случаи Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си в нашия уебсайт със съответната социална мрежа. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. разглежданото от Вас съдържание, желаното от Вас съдържание и информация за рекламите, на които сте били показани или сте кликнали и т.н.). Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Това свързване на профил от социална мрежа с регистрация в нашия уебсайт се осъществява, в случай че Вие кликнете върху връзка, предоставена за създаване на Регистрация в нашия уебсайт чрез включване в социалните медии, като по този начин Вие доброволно установявате връзка съв съответния сайт за социални медии.  В случай че сте избрали да се регистрирате в нашия сайт чрез някоя социална мрежа, можем да обработим Ваши данни като имена, телефон, имейл, пол, семейно положение, възраст, снимка, образование, местораждане, местоживеене и други данни, които сте предоставили на тези платформи и които са видими за нас, в случай че се впишете с тях в нашия сайт.

                В случай че предоставяте Ваши лични данни на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД посредством Viber, Skype, фейсбук или друга платформа / социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от „ЛЕС МЕС“ ЕООД. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила  преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

Данни, предоставени при публикуване на коментар, отзив, публикация

                Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен, ведно с Вашите имена, ако сте въвели тази информация. Това е за безопасността на оператора на уебсайта. Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.  Oтделно от това, „ЛЕС МЕС“ ЕООД има задължение да съхранява тези данни (наричани „трафични“) за определени срокове и с определени цели, посочени по-долу. Поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата/групата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) администраторът има задължение да поддържа логове на факта на изпращане на изявлението за срок от 1 година. Логът съдържа датата на изявлението, име и имейл адрес на подателя.

Данни на служители и данни, събирани при обработка на кандидатури за работа

                 Обработваме данни при сключване на трудови договори и при оценяване и обработване на  заявка за работа. При сключване на трудови договори изискваме три имена, ЕГН, адрес, възраст, пол, данни за образование, трудов стаж, банкови данни, а впоследствие обработваме и данни за здравословно състояние. При обработка на автобиографии, обработваме имена, адрес, електронен адрес, възраст, пол, образование, трудов стаж, снимка, данни, предоставени доброволно от кандидата по време на интервю или в автобиографията.

Данни, предоставени по повод кореспонденция, жалби и сигнали

                С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ЛЕС МЕС“ ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към  „ЛЕС МЕС“ ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, „ЛЕС МЕС“ ЕООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.Това могат да бъдат имена, имейл адрес, телефон, адрес. 

                Освен това поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на подателя.

                Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

                Технически данни, събирани в хода на използване на Сайта

                В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате. Тази информация може да включва следното:

       идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство и уникален знак за това устройство, „данни от дневника“ или “log data”, включително информация, която браузърът ви автоматично ни изпраща при посещение на уебсайт; тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уебсайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за „бисквитките“ и данните за устройствата; ако искате да получите повече подробности за информацията, която ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.

       информация за местоположението, предадена от устройството, aко сте настроили същото да показва данни за местоположение – имайте предвид, че мобилните устройства Ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството;

       информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, IP адрес, история на сърфиране в сайта, настройки за език, дата и час;

       логове за улеснение на Вашите търсения – бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация (към настоящия момент неактивна функция), последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт;

       логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.:

                      За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;

                      За подсигуряване сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия;

                      За развитие и подобряване на услугите в сайта;

                      За измерване на посещаемостта и ползваемостта на сайта;

                      Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления);

                      Лог за влизане в потребителски профил (акаунт) – този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти; той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес;

                      сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели; те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки;

 

       Бисквитки – за функционирането на Сайта е необходимо използването на бисквитки. Във връзка с това е приета и Политика за използване на бисквитки; запознайте се с Политиката за повече подробности относно: видът бисквитки, които използваме, срокът за тяхното съхранение и използване и др;. 

 

                Възможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхраняваме и обработваме, съобразно целите на обработката.


                Ние не изискваме и няма да събираме и обработваме лични данни, които разкриват: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Ако субект сам, по своя инициатива и желание предостави такива категории данни, то
„ЛЕС МЕС“ ЕООД не носи отговорност за предоставянето, а единствено се задължава да предоставя спрямо тях същите мерки за защита, каквито са предвидени за изисканите лични данни. Ние не извършваме трансфер на данни към трети държави. Също така, ние не вземаме автоматизирано решения във връзка с личните данни и не обработваме данни на лица под 16 години. В случай, че сте на възраст под 16 години, вие не следва да ни предоставяте лични данни за себе си.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

                Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставяне на услуги чрез Сайта и социалните мрежи, а именно сключване на договор за продажба от разстояние и доставка на поръчаните от Вас стоки и услуги, както и с осчетоводяването на приходи. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно Вашия профил и нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси, да изпълним организирани от нас томболи и игри, а в определени случаи и за разкриване и разследване на измамни или незаконни дейности.

                  „ЛЕС МЕС“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

                • сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услуги от разстояние между Вас и „ЛЕС МЕС“ ЕООД посредством Сайта или социалните мрежи- изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас, съответно, за да Ви изпратим поръчката;

                • сключване на договор за потребителски кредит, когато сте заявили покупка на стока или услуга от Сайта чрез кредит;

                • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);

                • сключването на трудови договори и обработка и оценка на подадени автобиографии;

                • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и Сайта – легитимният интерес преследва цели, свързани със законни интереси на  „ЛЕС МЕС“ ЕООД  и/или трети лица. Тези цели включват:

                     откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта;

                     осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги и изпълнение на сключените договори;

                     насочване на нашия маркетинг, актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания.

                     приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

                     осъществяване и закрила на правата и законните интереси на  Сайта, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни;

                     администрирането на уебсайта и приложението и поддържане им сигурни и безопасни;

                     анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт, приложението и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт, App и/или магазини;

                     измерване и анализиране на нашата реклама и отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;

                     комуникация с Вас относно профила Ви,  отстраняване на проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения.

                • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявени предпочитания), включително социални медийни платформи – само когато сме получили изрично съгласие от Вас за това;

                • регистрацията Ви на уебсайта  (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);

                • администриране на всички състезания/томболи/игри на лотариен принцип, провеждани от „ЛЕС МЕС“ ЕООД;

                • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение (като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание);

                • изпълнението на законови задължения на „ЛЕС МЕС“ ЕООД, което включва:

                     изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.);

                     изпълнение на законови задължения на основание Кодекса на труда, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др. нормативни актове;

                     изпълнение на постъпило при нас разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи (например на основание ЗМВР, НПК, ЗЕС);

                     изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни.

                     изпълнение на задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите като осигуряване правото на отказ, правото на законова гаранция;

                     защитата на „ЛЕС МЕС“ ЕООД  по съдебен ред;

                Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие изискваме от Вас, когато желаем да обработим Ваши лични данни, без да е налице законово задължение или легитимен интерес за „ЛЕС МЕС“ ЕООД. Най-често такова съгласие изискваме, когато желаем да Ви предложим информиране за нови промоции, продукти и др.

                                СРОК  НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

                При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Щe зaдъpжим личнaтa Bи инфopмaция зa пepиoд, нeoбxoдим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa „Πoлитиĸa зa зaщитa нa личнитe дaнни“, ocвeн aĸo пo зaĸoн или на основание легитимния ни интерес нe ce изиcĸвa дa я зaдъpжим зa пo-дълъг пepиoд. Cпopeд видa дaнни и цeлитe, зa ĸoитo ca cъбpaни, e oпpeдeлeн cpoĸ зa cъxpaнeниe, c изтичaнeтo нa ĸoйтo инфopмaциятa ce изтpивa oĸoнчaтeлнo.

 

 

Тип данни

Период на съхранение

Основание за обработка

 

Пояснения

 

Регистрационни данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон, aдрес)

и

 информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията

(дата, час, IP адрес)

 

Период на съхранение

За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията

Основание

Изпълнение на договорни правоотношения; изпълнение на законови задължения; защита на легитимен интерес; 

Данните Ви идентифицират като регистриран потребител  в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Сайта и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 5 /пет/ години след прекратяване на акаунта.

Важно! На основание ЗЕДЕУУ (виж по-долу) част от тези данни задължително (активност, IP адрес) следва да се съхраняват от администратора за период до 1 /една/ година от прекратяване на акаунта. Удължаването на срока на съхранение се дължи на защитата на легитимните интереси на администратора.

 

 

 

Лични данни от поръчки и от издадени или получени от администратора фактури, платежни документи (нареждания, извлечение), отчети и други счетоводни, отчетни и платежни документи.

 

 

 

Лични данни от трудови досиета на служители.Период на съхранение

За периода, в който са налице правата и задълженията на страните по правоотношението, по което е издаден счетоводния, отчетния или платежния документ, до 5 години от прекратяване на правоотношението;

Определени данни се съхраняват и за по-дълъг законово определен срок от посочения по-горе, тъй като представляват счетоводна информация – данни от транзакции, данни за фактуриране- между 5 и 50 години

 

Основание

Изпълнение на законови задължения и защита легитимните интереси на администратора.

 

Данните Ви идентифицират като страна по договора за продажба от разстояние и се съхраняват с оглед осигуряване на Вашите права, респ. изпълнение на законовите ни задължения като данъчно задължени лица. Съхранението е необходимо и с оглед осигуряване на правата на купувачи (физически лица), когато за същите е предвиден срок (например 2-годишна гаранция). Законовите задължения също налагат определянето на периода на съхранение по описания начин.

 

Съгласно чл. 38 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове: ведомости за заплати – 50 години; счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години; документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; всички останали носители – 5 години. Съгласно чл. 38, ал. 2 от ДОПК след изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по ал. 1 (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават. 

Лични данни от кореспонденция, жалби и сигнали, искания, инициативиПериод на съхранение

Данни от кореспонденция, жалби,сигнали, искания, инициативи, се съхраняват за срок до 5 /пет/ години на основание Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции);

Основание

Защита на легитимните интереси на администратораС цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години. 

 

Лог, удостоверяващ изпращането на коментар, запитване, поръчка или друго волеизявление  (съдържа подател, получател, дата и час на изявлението)

Период на съхранение

За срок от 1 /една/ до  5 години.

 

Основание

Изпълнение на законови задължения и защита легитимните интереси на администратораПоради това че изпращането на коментар, отзив, запитване, друго изявление представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към нас съгласно ЗЕДЕУУ, дружеството е задължено да поддържа лог на факта на изпращане на изявлението за период от 1 /една/ година.

 

Легитимният интерес на администратора позволява при определени случаи да удължим срока на съхранение на тези данни до 5 години от извършване на изявлението. 

 

 

Бързи търсения

не съдържат лични данни

 

Период на съхранение

До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако използвате тази функционалност без регистрация

Основание

Съгласие на субекта и защита легитимните интереси на администратора 

 

 

 

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.Можете да промените настройката от браузъра, който използвате. 

 

 

Настройки и Системни логове

не съдържат лични данни, могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство

Период на съхранение

До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита – между 6 /шест/ и 12 /дванадесет/ месеца от последното ползване

Основание

Съгласие на субекта. Изпълнение на законови задължения  и защита легитимните интереси на администратораВ тази категория попадат настройки като избор на език и др. подобни.

Контролът върху настройките е Ваш и можете да променяте същите чрез Вашия браузър.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.Информация, съхранена в мобилно приложение

За периода на неговото ползване (до деинсталирането му)

Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)

 

Бисквитки

Период на съхранение

Между 6 и 12 месеца -според вида на бисквитката и настройките на Вашия браузър


Основание

Съгласие на субекта и защита легитимните интереси на ОСА

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

 

Изключения от правилата за сроковете за съхранение

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. Изтриване ще бъде извършено след отпадане на нуждата от данните, като не е изключено това да бъде след изтичането на сроковете, посочени по-горе.

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след като сте изтрили профила си.

 

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 

 

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

                „ЛЕС МЕС“ ЕООД, респективно Сайтът, не предоставя Ваши лични данни на трети лица, освен ако не е налице законово основание за това – задължение по закон или договор, легитимен или жизнено важен интерес, съгласието Ви. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

                Можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение. В определени случаи „ЛЕС МЕС“ ЕООД е задължено да разкрие данните Ви пред публични органи като полиция, прокуратура, съд,  във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления.  Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск. Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим, след като се уверим в основателността на искането на държавните органи.  Когато получаваме приходи от продажби, може да бъдем задължени от органите на приходите да предоставим данни от продажби, съдържащи данни от Вашите поръчки, в това число лични такива. В тази връзка предоставяме данните Ви на счетоводните дружества, с които работим. Законово задължение на Сайта и на „ЛЕС МЕС“ ЕООД е да опазва сигурността на мрежите и на данните, обработвани от дружеството. В тази връзка прилагаме редица мерки, изпълнението на които могат да наложат обработката на данните Ви от ИТ дружества, грижещи се за сигурността в компанията ни.

                Договорно задължение за предоставяне на Вашите данни бихме могли да имеме при сключен с Вас договор за продажба от разстояние, по силата на който сме задължени да предоставим чрез куриер заявената от Вас стока или услуга. Същото е налице, в случай че сте избрали да закупите, заплатите продукт или услуга от нашия Сайт чрез платежни, кредитни или банкови услуги, на чиито доставчици лично споделяте данните си или възлагате това на нас. Ако сте избрали да застраховате продукт/услуга по време на покупката чрез Сайта, то чрез поръчката се споделят данните Ви на застрахователните дружества. Ако монтираме закупен продукт чрез подизпълнител, можем да предоставим данните Ви на същия, за да изпълни сервизната/гаранционната услуга.

                Легитимният ни интерес обосновава в определени случаи предоставянето на лични данни на трети лица. Такава би била ситуацията при образувани производства пред Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите и други органи на държавната власт. Легимен интерес е налице за „ЛЕС МЕС“ ЕООД и когато ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни. Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да предоставим определени Ваши данни – само с Вашето изрично съгласие, на доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги и други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

                Нашият уебсайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове. Нашият сайт използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и „бисквитките“ ще бъдат инсталирани на Вашето устройство. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google, но личните данни в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате). Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

                КЪМ КОИ ДЪРЖАВИ ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

                Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

 

                При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

                Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси.         Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

 

                Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени в края на Политиката, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

ПРАВАТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

                Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

Право на информираност

                Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. Също така, субектът на данни може да поиска информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

Право на достъп

                Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. В този случай, ние предоставяме копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране

                Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. За регистрирани потребители тази опция е валидна и в потребителския панел в Сайта. Нерегистрирани потребители могат да получат тази информация като отправят искане до администратора. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране или допълване на личните си данни, които са неточни/неактуални или непълни. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора писмено на предоставения от Вас електронен адрес.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) и закриване на акаунт

                Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

                В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт в сайта по всяко време. Тази опция е валидна и в потребителския панел в Сайта. След закриване на акаунта всички данни или част от тях се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона (например ЗЕС или ЗЕДЕУУ) е възможно да съхраним определени данни за определен период (вж. раздела по-горе).

                С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 

                Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

 

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглили своето съгласие;

– когато сте възразили срещу обработването на лични данни  и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

                Имайте предвид, че можем да откажем изтриване на част или всички лични данни в случаите, при които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Ще бъдете своевременно информирани за това. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел:

 

                – за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

                – за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

                – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

                – за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

                – за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

                Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Ограничаването се допуска в следните случаи:

                – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността;

                – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

                – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

 

Право за уведомяване на трети лица

                В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Право на преносимост на данните

                Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

                Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

                Имате право да не бъдете обект на подобно автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Право на оттегляне на съгласие

                Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание предходно Ваше съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). В случай на оттегляне на съгласие, ние имаме право да поискаме самоличността на заявителя да бъде проверена с цел установяване на идентичността с лицето, за което се отнасят данните.


                Право на възражение

                Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Право на жалба до надзорен орган

                Вие имате право да подадете жалба срещу нашето дружество (администратор на данни) до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, email kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518.

 

                 КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА. СРОКОВЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ

                Вие може да упражните посочените права безплатно по всяко време, чрез имейл или с молба, изпратени на адресите, посочени във формата за контакт в Сайта или в края на настоящата Политика за сигурност, като можете да адресирате своите искания както до администратора, така и директно до Отговорното лице по защита на данните. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на упражненото право на предоставения в искането адрес, включително електронен в срок от един месец от получаването му.

                В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, си запазваме правото да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откажем да предприеме действия по искането. Ще Ви информираме за нашите такси, в случай че са приложими, преди произнасяне по Вашето искане.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

                Не носим отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършваме и проверки в този смисъл и не гарантираме действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

                                                ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

                Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на „ЛЕС МЕС“ ЕООД или на компетентен орган.

                „ЛЕС МЕС“ ЕООД ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, чрез публикация на актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата ни.

                Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на „ЛЕС МЕС“ ЕООД.

 

                 КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА

                МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

               

                С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и нашите клиенти/потребители/съконтрахенти/посетители в Сайта, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти. Прилагаме подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел сме разработили ефикасни физически, електронни и административни процедури за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.

                Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

                Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определила Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

                Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с няв лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. От всички служители/работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларации/правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

                Принцип в нашата структура е, че всички служители/работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които ние обработваме, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако не сме предоставили такива права на тази трета страна, като сме сключили договор/клауза за поверителност. В тази връзка всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:

                      в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/ли

                      в заключен шкаф, до който достъп имат оторизирани лица; и/или

                      компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до; и/или

                      компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

 

                Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешните процедури за съхраняване и унищожаване на данните.

                За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, back up технология за резервни копия.

                Ние използваме платежна услуга за обработване на плащания. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

                Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

                Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.  В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ние гарантираме, че ще спазваме всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

                Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица  „ЛЕС МЕС“ ЕООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“, публикавана и достъпна както на Сайта, така и в страницата ни във фейсбук.

КОНТАКТ С НАС

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

                Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „ЛЕС МЕС“ ЕООД, чрез формата за котакт, налична в Сайта или последством някоя от посочените форми за контакт:

                „ЛЕС МЕС“ ЕООД, ЕИК 205134208, със седалище и   адрес на управление:  гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19, представлявано от Антоанета Гугуткова

Отговорно лице по защита на данните е  Антоанета Гугуткова   

                                Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пъстър Свят“ № 11А, вх. А, ап. 19                        

Електронен адрес:  toni@lessmess.bg

Телефон за контакт:  +359898556989

 

 

Почакай!

ДОБАВИ ВТОРА ЧАШКА КЪМ ПОРЪЧКАТА С

40% ОТСТЪПКА

Специална оферта само за теб!

ВЗЕМИ ВТОРАТА ЗА 23,40 ЛЕВА ВМЕСТО ЗА 39!